Om betydningen av struktur og brukerinvolvering i utvikling, design og drift av en snowpark.

Snowpark er blitt et etablert fenomen innen vintersport. Fra å ha begynt med enkle små hopp og muligens noen railer i adskilte deler av en sporadisk preparert alpinløype, er snowparken utviklet til å være egne løyper og konsepter rettet mot ulike brukergrupper.

Nye brukergrupper har kommet til det som begynte som et produkt skapt av og rettet mot snowboardkjørere på 1990-tallet. Snowboardpark er blitt snowpark, et produkt som er rettet mot både snowboard og ski med tyngdepunkt på brukere innen freestyledisiplinen av de to sportene.

Samtidig har konkurranseformen slopestyle som utføres i en snowpark hatt stor fremgang. Under OL i Sotsji var det på verdensbasis flere personer som så på snowboard slopestyle og freeski slopestyle enn både langrenn og alpint.

Hva er en snowpark?

For at vi skal forstå hva en snowpark er, og hvordan vi kan lykkes med en snowpark, må vi begynne med brukerne. En snowpark er ikke bare den tilrettelagte løypen og de tjenester som er knyttet til denne løypen, men det er også den opplevelsen som brukeren har.

Det betyr at vi som anleggseier gjennom vår snowpark og de tjenester som er knyttet til den, kun skaper og tilbyr forutsetninger for brukere til å skape snowparkopplevelser. Det er brukeren som skaper selve opplevelsen. Og hvis opplevelsen er god vil brukeren komme tilbake.

For å lykkes med en park må vi derfor stille oss to spørsmål:

 • Hvem er det som bruker (eller kan tenkes å bruke) den?
 • Hvilke forutsetninger, design og kvalitet kreves for å kunne tilby det som er nødvendig for at disse brukerne skal kunne skape gode og sikre opplevelser i en snowpark?

Svarene gir oss et bilde av, og forståelse for, hva som er ideelt for den aktuelle brukergruppen. Resultatet kan vi se i forhold til de forutsetningene vi har fysisk, kompetanse- og ressursmessig for å oppnå et slikt ideal.

Det handler om å gå ut i fra det som er ideelt for brukerne for så å prøve og skape forut­setninger for løsninger, design og konsepter som i så stor grad som mulig er i overensstemmelse med det idealet.

I denne sammenhengen er det beliggenhet, kompetanse og ressurser i forhold til design, bygging, vedlikehold og sikring som har størst betydning for i hvilken grad vi kan tilby best mulige forutsetninger for gode og sikre brukeropplevelser.

Et godt tilbud er en god snowpark som er utviklet og bygget opp rundt brukerne og hva de foretrekker.

Strukturere utviklingen av en snowpark

Anlegg som satser på utvikling og har strukturerte utviklingsprosesser øker sannsynligheten for å lykkes. Å jobbe strukturert betyr at vi skaper en systematikk og bevissthet om hva våre målsetninger er, hvordan vi kan lære av og med brukerne, hvilke forutsetninger vi har eller må utvikle, samt hvordan vi kan designe, bygge, vedlikeholde og sikre vår snowpark (se figur 1.1)

Figur 1.1 En strukturert utviklingsprosess for en snowpark
Figur 1.1 En strukturert utviklingsprosess for en snowpark

Fokusere

En utviklings- og innovasjonsprosess bør alltid ta utgangspunkt i tydelige målsetninger for det som skal utvikles sett i forhold til den eller de brukergruppene vi retter oss mot, og til rådende interne forutsetninger.

Det første vi trenger å gjøre er å slå fast hva våre mål og strategier med å etablere, designe, bygge og tilby en snowpark er. Strategi handler om å gjøre valg, og et alpinanlegg som velger å ha en snowpark må ta brukere av parken på like stort alvor som andre gjester.

Ingen brukergrupper liker å bli overhørt eller nedprioritert. Det er derfor viktig å tenke på at det ikke er nok bare å ta en beslutning om at anlegget skal ha en snowpark, men vi må også være bevisste på at dette er en strategisk beslutning som innebærer forpliktelser overfor brukerne av tjenesten.

For å lykkes med å utvikle en god snowpark må vi derfor ha klart for oss hva målsetningen vår er med å bygge den. Videre må vi forankre den ut i fra hvem det er vi skaper en snowpark for og hva de foretrekker.

Skape forståelse for brukerne

Når vi har en grunnleggende visjon og målsetning for vår snowpark er neste steg å skape strategier for hvordan vi skal oppnå disse. Det krever at vi involverer brukerne og skaper forståelse for hva de mener og hvordan de skaper gode opplevelser og verdi i en snowpark (Etablere en snowpark).

En slik forståelse kan vi skape gjennom å utvikle tjenesten sammen med brukerne, noe som betyr at vi trenger å:

 • identifisere hvilke ulike potensielle brukergrupper som finnes
 • kartlegge markedspotensialet til de ulike brukergruppene
 • delta i brukernes verdiskapende prosesser og bruk av en snowpark
 • gjøre seg kjent med brukernes perspektiv for å kartlegge, sammenstille og sammenligne hvordan ulike bruker­grupper faktisk bruker tjenesten, og hva ulike brukere foretrekker for å kunne skape gode opplevelser
 • identifisere brukere som ønsker å ­involvere seg, og som kan bidra i ­utviklingen av tjenesten.

Forskning på utviklingsprosjekter i europeiske selskaper med lignende produksjons­utfordringer som det en snowpark har, viser hvordan brukerinvolvering fremfor mer tradisjonelle interne prosesser fører til høyere gevinster gjennom utvikling av varer og tjenester (Witell, Kristensson, Gustafsson & Löfgren, 2011).

At vi møter brukerne ofte, på like vilkår og lar dem komme med konkrete forslag og innspill i utviklingen av tjenesten, er derfor en viktig faktor for å skape vekst og lønnsomhet. Dette bør ligge til grunn for utvikling av rammebetingelser og design av en snowpark.

Etablere grunnforutsetninger for gode og sikre brukeropplevelser

Etter at vi har dannet oss en forståelse for hva brukerne ønsker å oppleve, og hvordan de bruker en snowpark, kan vi snu blikket innover mot egen organisasjon. Dette for å lage en strategi og plan for hvordan vi skal kunne skape gode forutsetninger for en park som er tilpasset brukerne.

Et overgripende fokus og en målsetning i utviklingsprosessen må være å skape forutsetninger som legger til rette for at vi skal kunne designe, bygge og vedlikeholde en park tilpasset brukerne.

Etablering av en snowpark krever tilpassing av organisasjonen og investeringer i spesial­kompetanse samt tilpassede ressurser hvis den skal bli vellykket. Valg av beliggenhet er viktig for å skape best mulig forutsetninger for gode brukeropplevelser.

Samtidig må vi sørge for å ha kompetanse og ressurser som gjør det mulig å designe, utvikle og bygge en slik park. Kompetanse og ferdigheter i å designe og bygge på en måte som brukerne liker kan sies å være det viktigste. På samme tid må vi også ha ansvarlige ledere med kunnskap og fullmakter til å fordele og prioritere ressurser slik at denne kompetansen blir ivaretatt på en god måte.

Spørsmål ved etablering av en snowpark

 • Er idéene og visjonen vi har fått frem sammen med brukerne i samsvar med anleggets over­gripende varemerke, målsetninger og/eller strategier?
 • Kan vi som anlegg gjennomføre idéene og visjonene?
 • Finnes de klimatiske, topografiske og geografiske forutsetningene som kreves for anlegget?
 • Har vi, eller kan vi skaffe, ressursene og kompetansensom kreves?
 • Hvordan kan vi tilpasse organisasjonen og våre produksjons­prosesser slik at vi klarer å levere en snowpark som skaper ­forutsetninger for gode og sikre brukeropplevelser?
 • Kan den nåværende organisasjons­kulturen skape fordeler eller ­problemer for levering av ­tjenesten i denne sammenheng?
 • Finnes det aktører i anleggets nettverk som kan bistå i utvikling av vår snowpark?

Effekten av vår kompetanse blir aldri bedre enn de mulighetene vi har til å bruke den. Beslutninger om beliggenhet, budsjett, ­rekruttering, kurs og utdanning, turnus for sjåfører, investeringer i infrastruktur, samt kjøp og fordeling av prepareringsmaskiner og produksjonsutstyr, må derfor bli tatt med utgangspunkt i hvordan det påvirker parkens design og kvalitet og til slutt bruker­opplevelsen.

Gunstig beliggenhet og gode snø- og prepareringsressurser sammen med kompetanse gir et konkurransefortrinn. Dette danner det strategiske og operative grunnlaget for utformingen av en park og de ulike prosesser som trengs for å skape og opprettholde ideelle forutsetninger for gode brukeropplevelser (se kapittel 3).

De prepareringsressurser som kreves i en snowpark vil også komme til nytte for driften av de andre delene av anlegget. Med andre ord så må vi ta utgangspunkt i brukernes ønsker og behov fremfor f. eks. driftsfordeler eller praktiske forhold som optimaliserer driften av andre deler av anlegget på bekostning av snowpark­anlegget.

Det er brukernes positive snowpark­opplevelser som avgjør anleggets attraktivitet og salg av heiskort, ikke driftsfordeler knyttet til andre områder. Derfor må vi først og fremst ta hensyn til markedsbaserte faktorer og sette brukerne i sentrum når vi utvikler snowparken.

Skape en snowpark – designe, ­gjennomføre, analysere og standardisere

Den siste delen i utviklingsprosessen av en snowpark kan sies å være en prosess i prosessen som tar for seg det å ta frem et design og produsere selve tjenesten. Utvikling og forbedring av design og produksjon er en iterativ prosess, det vil si en prosess som vi repeterer om og om igjen til vi har design- og produksjonsprosesser som vi er fornøyde med.

Slike prosesser starter oftest med en definisjons- og designfase hvor vi setter fokus for designet og hvor selve designet på parken blir tegnet opp, analysert og bestemt. Den andre og tredje fasen er gjennomføringsfaser hvor vi bygger, vedlikeholder og sikrer parken basert på det designet vi har planlagt.

I den fjerde vurderings- og tilpassingsfasen prøver vi ut, studerer og justerer det som har blitt bygget. Fokus i den fjerde fasen skal være på om elementene, layouten og sikringstiltakene vi har valgt må tilpasses, byttes ut eller forandres slik at det bidrar til enda bedre og sikrere opplevelser for brukerne.

Når prosessen repeteres forandrer og standardiserer vi i forskjellig grad designet på de ulike elementene, basert på de erfaringene vi har gjort oss i prosessen. Selvsagt kan brukerne involveres, på ulike måter, i alle fasene.

Definisjons- og designfasen

I definisjonsfasen setter vi fokus på de målene vi har satt med tanke på hva vi ønsker å oppnå, forståelsen av brukerne og de forutsetningene vi har i vårt anlegg.

Jo bedre vi klarer å definere hva og hvor mye som er mulig å tilby til hvem, jo tydeligere blir fokuset og utgangspunktet for designet.

I boksen nedenfor gir vi eksempler på relevante spørsmål knyttet til definisjons- og designfasen.

Spørsmål ved valg av design

 • Hvilket ferdighetsnivå og erfaring har de tenkte brukerne og hvor ofte vil de bruke vår snowpark?
 • Hva er brukernes formål med å bruke parken vår (f.eks. rekreasjon, trening eller sosiale faktorer), og hva mener de er en god snowpark?
 • Hvilken størrelse på anlegget (størrelser, mengder og mangfold av elementer) klarer vi å tilby med de rammebetingelsene vi har? Hvor mye og hva må vi tilby for å være et relevant alternativ blant brukerne?
 • Hvilke egenskaper skal vår snowpark ha, og hva klarer vi å tilby sammenlignet med andre anlegg? Må vi fokusere på noen brukergrupper eller klarer vi å konkurrere om alle potensielle brukergrupper gitt de forut­setningene vi har?

«Etablering av en snowpark krever tilpassing av organisasjonen og investeringer i spesialkompetanse og tilpassede ressurser»

Når vi har definert hva som er fokus for designet av vår park er det naturlig at vi går over til å danne oss idéer om hvordan vi kan skape et konsept av vårt produkt gjennom praktisk design- og idéutvikling.

Her handler det om å ta utgangspunkt i brukernes ønsker og terrengets topografi for å skape en layout som gir god flyt for brukerne. I denne fasen skaper vi et stadig mer detaljert konsept i form av skisser eller tegninger av vårt tenkte parkdesign som gir oversikt over hva slags elementer vi tenker å bygge hvor, og for hvem, basert på analyser og eventuelt beregninger på de ulike elementene (se kapittel 4).

Dette designet brukes som grunnlag for planlegging av bygging, drift og markedsføring av vår snowpark.

Bygge- og vedlikeholdsfasene

I gjennomføringsfasene bygger, vedlikeholder og sikrer vi parken basert på det designet vi har planlagt, (se kapittel 5 og 6). I denne fasen gjør vi løpende vurderinger av hvordan, og kontrollerer hvor godt designet vårt fungerer sikkerhetsmessig og fra brukernes perspektiv.

Ofte involverer vi brukere i denne fasen for å prøve elementene og fortløpende få innspill til design og utforming etter hvert som de bygges og vedlikeholdes. Sikkerhets­analyser, testing og tilbakemelding fra brukerne er avgjørende for å øke kunnskapen om hvordan vi skal gjøre parken til et best mulig produkt.

Dette hjelper anlegget med å forbedre produktet og sikre at layouten og de enkelte elementene funger på en god måte for brukerne. På denne måten overlapper gjennomføring med analyser hvor vi vurderer designet i daglig drift.

Analysefasen

Analyser er viktige. Som designere har vi ofte idéer om hvordan brukerne kommer til å bruke parken, men dette samsvarer ikke alltid med hvordan de faktisk kommer til å bruke den.

Analyser har som hensikt å kartlegge virkelig bruk, hvorfor vi får skader, hvilke elementer som blir brukt, hvilke design brukerne liker eller ikke liker, hva som er bra eller dårlig når det gjelder utformingen osv.,

Dette gjør vi for å lære hva som fungerer og ikke. Kunnskapen vi danner oss kan så legges til grunn for økt forståelse og etablering av bedre forutsetninger, samt nye design og standardisering av løsninger i utformingen av en snowpark.

Dette kan også gjelde f.eks. ­vedlikeholdsprosesser, plassering av elementer og form på hopp fra år til år, eller lik form på railer og ulike typer boks-take-off til visse typer oppsett.

Standardisering betyr med andre ord ikke at alle elementer må være like, men handler mer om å skape en forutsig­barhet for brukerne og vedlikeholdspersonellet.

Standardisering som følge av analyser er viktige slik at vi kan innføre og ­kommunisere et likt design innad i organisasjonen og skape tillit blant våre brukere om hva de kan forvente når de besøker anlegget. Standardisering forenkler våre vedlikeholdsprosesser og letter koordinering mellom ansatte.

Dette sørger for at vi hver dag klarer å levere elementene og den kvaliteten vi faktisk har besluttet at vår snowpark skal ha, og som vi har lovet å levere våre brukere.

«Et godt tilbud er en snowpark som er utviklet og bygget opp rundt hvem brukeren er og hva han eller hun foretrekker

I kommende kapitler kommer vi til å ta utgangspunkt i denne utviklingsprosessen og gi mer grundige beskrivelser av hvordan vi skaper fokus og forståelse, etablerer ressursmessige forutsetninger, designer, bygger, vedlikeholder og ansvar og sikring .